Începând cu data de 12 iulie 2018 intră în vigoare Legea nr. 163/2018 ce prevede opțiunea contribuabililor de repartizare interimară, respectiv trimestrială a dividendelor prin reflectarea în situațiile financiare interimare drept creanțe către acționari/asociați.

Astfel, operatorii economici care optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, vor avea obligația întocmirii situațiilor financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere, având aceeași structură ca cea a situațiilor financiare anuale. Totodată, se va realiza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

În termen de 30 de zile de la data aprobării situațiilor financiare trimestriale de către adunarea generală a acționarilor, respectiv a asociaților, acestea se vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Suma aferentă dividendelor repartizate în cursul execițiului financiar trebuie evidențiată printr-un cont contabil distinct, respectiv contul 463 “Creanțe reprezentând dividend repartizate în cursul exercițiului financiar “ = 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”.

Ce trebuie să știi?

  • Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari/asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz
  • Dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.
  • În cazul în care asociaţii sau acţionarii nu efectuează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, asociaţii sau acţionarii datorează, după termenul de 60 de zile, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

 

Articol creat de Contabiz Expert Accounting

SSL