Când apar modificări asupra companiei tale?

Pe întregul parcurs al duratei de funcționare a companiei tale pot interveni diverse modificări juridice ce țin atât de forma sa juridică, de obiectul de activitate, de capitalul social sau de sediul social și/sau secundar, cât și de modificări ce țin de existența companiei prin procedurile de dizolvare și lichidare sau prin procedurile de fuziune și divizare.

Expertul tău contabil îți oferă competența necesară pentru orice modificare juridică asupra companiei tale și împreună cu avocatul-jurist al Contabiz vei beneficia de asistență și colaborare 100% pe parcursul întregii proceduri.

Ce modificări pentru societăți facem noi?

Detalii despre competențele Experților Contabiz

Juridice

 • Alocare EUID
 • Denumire și Formă Juridică

Obiect de Activitate

 • Modificarea ob. de activitate
 • Actualizarea ob. de activitate

Dizolvare și Lichidare

 • Asistență juridică O.N.R.C.
 • Proiect de repartizare al activului
 • Situația financiară de lichidare

Sediu Social

 • Schimbare sediu în același județ
 • Schimbare sediu în alt județ

Capital Social

 • Majorare capital social
 • Reducere capital social

Fuziune și Divizare

 • Asistență juridică O.N.R.C.
 • Elaborare proiect de fuziune sau divizare

Durată de Funcționare

 • Prelungire durată de funcționare
 • Reducere durată de funționare

Sediu Secundar

 • Înființare sediu secundar
 • Desființare sediu secundar

Desemnare Expert Contabil

 • Situații financiare de lichidare
 • Reprezentare prin expertul Contabiz

Ce trebuie să știi?

Detalii despre modificări societăți

Ce trebuie să știi?

 • Modificările juridice asupra companiei tale prevăd parcurgerea anumitor proceduri către O.N.R.C. ce vor fi efectuate de echipa Contabiz, pe baza documentației elaborate și potrivit informațiilor puse la dispoziție de tine.
 • Schimbarea sediului social în același sau în alt județ intervine în urma hotărârii generale a asociațiilor ce actualizează actul constitutiv în baza documentelor ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație sediu social.
 • Reducerea duratei de funcționare a companiei implică modificarea actului constitutiv prin întocmirea hotărârii generale a asociațiilor, urmate de anumite formalități la O.N.R.C., iar prelungirea sa prevede și publicarea și depunerea extrasului din Monitorul Oficial a hotărârii judecătorești de prelungire și a actului constitutiv original și modificat.
 • Modificarea obiectului de activitate al companiei constă în întocmirea hotărârii generale a asociațiilor, implicit modificarea actului constitutiv, în unele cazuri putând fi solicitate și alte documente suplimentare.
 • Creșterea capitalului social constă în întrunirea A.G.A. și modificarea actului constitutiv, dar și în depunerea dovezilor privind dreptul de proprietate asupra aporturilor la capital, a raportului de evaluare și a prospectului de emisiune. Reducerea capitalului social include și publicarea și depunerea extrasului din Monitorul Oficial a hotărârii de reducere a capitalului social, alături de hotărârea generală a asociațiilor și a actului constitutiv modificat.
 • Modificările privind sediile secundare prevăd întocmirea unei documentații alcătuite dintr-o cerere către O.N.R.C., a unor declarații și a hotărârii generale a asociațiilor, urmate de dovada spațiului în cazul înființării de sedii secundare sau de un certificat constatator în cazul desființării acestora.

Acest serviciu se adresează persoanelor juridicare care au intenția personală și voluntară de a închide o societate comercială, respectând reglementările legislative aflate în vigoare.

Ce trebuie să știi?

Expertul tău contabil te va asista pe parcursul a 2-3 luni de zile în procesul de dizolvare și lichidare voluntară, iar etapele principale sunt următoarele:

 • Vînzarea bunurilor din companie
 • Încasarea tuturor creanțelor companiei
 • Plata tuturor datoriilor ale companiei
 • Depunerea intenției de dizolvare și lichidare la Registrul Comerțului
 • Publicarea în Monitorul Oficial (termen de așteptare 30 de zile)
 • Întocmirea bilanțului contabil de lichidare voluntară
 • Depunerea bilanțului contabil la Anaf și Registrul Comerțului
 • Obținerea certificatului de radiere al companiei

Ca antreprenor, pe baza anumitor motive personale sau strategice, poți apela la procesul de fuziune a 2 sau mai multe companii sau poți alege divizarea companiei în care ești asociat.

Ce trebuie să știi?

Procesul de fuziune sau divizare este complex și poate fi abordat sub următoarele forme:

 • Fuziunea uneia sau mai multor companii într-o nouă entitate juridică
 • Fuziunea uneia sau mai multor companii cu o companie existentă
 • Fuziune transfrontalieră

sau

 • Divizarea parţială a unei companii către una sau mai multe existente
 • Divizarea parţială a unei companii către una sau mai multe nou constituite
 • Divizare totală

Expertul tău contabil se va ocupa de toate modificările de natură juridică, de toate obligațiile fiscale, dar și de toate evidențele contabile și raportările financiare.

Informații Utile

Detalii suplimentare despre contabilitate

Dizolvare și Lichidare

Dizolvarea companiei poate fi inițiată atât în mod voluntar de către acționari prin intermediul hotărârii adunării generale, cât și ca urmare a expirării termenului de funcționare al companiei, a imposibilității realizării obiectului de activitate, a declarării nulității companiei, a hotărârii tribunalului la cererea oricărui asociat, a falimentului sau a altor cauze specificate în lege sau în actul constitutiv.

Acest proces prevede ca din momentul dizolvării să fie încetate toate operațiunile desfășurate de administratori, respectiv din ziua expirării duratei de funcționare a companiei sau din data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

De regulă, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare juridică și numirea unui lichidator, exceptând cazul în care aceasta are loc fără lichidare, respectiv în cadrul fuziunii sau divizării totale a companiei.

Expertul tău contabil împreună cu avocatul-jurist al echipei Contabiz vor coordona și vor elabora cu succes atât documentația financiară și juridică necesară în procesul de dizolvare și lichidare al companiei tale.

Contabiz Expert Accounting

Fuziune și Divizare

Principiul divizării companiei constă în repartizarea întregului patrimoniu al entității care își va înceta existența între două sau mai multe companii noi sau existente, în timp ce în cadrul fuziunii are loc un proces de absorbție al unei companii de către alta sau prin fuzionarea a două sau mai multe companii noi sau existente.

Efectul divizării și/sau lichidării este dat de dizolvarea, fără lichidare, a companiei care își încetează existența și transmiterea totală a patrimoniului său către compania beneficiară, în schimbul alocării de acțiuni sau părți sociale către asociații companiei care încetează.

Din punct de vedere legal, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor fiecărei companii participante la proces, administratorii au obligația întocmirii unui proiect de fuziune sau divizare care va fi depus la O.N.R.C. unde este înregistrată fiecare parte și publicat în Monitorul Oficial al României.

Expertul tău contabil va coordona și va elabora cu succes atât documentația financiară necesară ședinței adunării generale extraordinare, cât și aspectele economice, situația financiară de fuziune sau divizare, rapoartele de gestiune și va pune la dispoziție raportul cenzorilor, după caz și a auditorilor financiari, dar și raportul unui expert contabil desemnat.

SSL